Wtorek, 27. września 2016

Ostatnia aktualizacja23:49:25

Gorący temat Obecnie na stronie jest 144 gości 
Prawo Porady prawne Gdzie szukać dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy?

Gdzie szukać dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy?

Email Drukuj PDF

Dokumentację osobową i płacową pracowników zlikwidowanych zakładów pracy mogło przejąć wiele podmiotów. - Mógł to być następca prawny - np. przedsiębiorstwo powstałe w wyniku zmian organizacyjnych lub przekształceń albo spółka prawa cywilnego lub handlowego, która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa –informuje Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS O/Kielce.

Mógł to być organ założycielski - najczęściej wojewoda, organ nadrzędny - np. ministerstwo lub urząd centralny. Wymienione organy mają obowiązek prawny przejmowania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach organizacyjnych. Na obszarze każdego województwa znajduje się archiwum (zdarza się również, iż archiwa  są w kilku miastach na terenie danego województwa), które gromadzą dokumentację zlikwidowanych, państwowych jednostek organizacyjnych. Wykaz tych archiwów jest dostępny na stronie internetowej ZUS - Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu), a także w każdym oddziale ZUS. O wskazanie adresów tych archiwów można również zwrócić się do urzędu wojewody.
W przypadku zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych dokumentację osobową i płacową mógł przejąć związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeżeli takiego związku nie ma albo w razie jego likwidacji - Krajowa Rada Spółdzielcza (adres: 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1).
Dokumenty pracownicze zlikwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego, powinien zabezpieczyć syndyk masy upadłościowej albo likwidator, który powinien wskazać przechowawcę, któremu dokumentacja została przekazana, bądź zostanie przekazana do dalszego przechowywania. Powyższy tryb postępowania reguluje ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.).
O informacje, odnośnie miejsca przechowywania dokumentów, można zwrócić się do archiwów funkcjonujących przy urzędzie wojewody lub do ZUS albo odnaleźć informację w Internecie na stronach ZUS - Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu).
Pewne wskazówki dotyczące miejsc przechowywania dokumentacji (zwłaszcza zlikwidowanych przed 2002 r. spółek cywilnych i handlowych), można uzyskać za pośrednictwem wydziałów sądów rejestrowych, właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę firmy.
Dokumentację upadających i likwidowanych zakładów pracy od 1994 r., przejmują również archiwa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, a także przechowawcy, którzy komercyjnie zajmują się przechowywaniem dokumentacji zlikwidowanych firm, spółek cywilnych i handlowych.
Archiwa, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i firmy, które komercyjnie zajmują się przechowywaniem dokumentów osobowych i płacowych zlikwidowanych zakładów pracy, wydają zaświadczenia albo poświadczone za zgodność z oryginałem, kserokopie dokumentów. Dokumentację otrzymaną z wymienionych jednostek organizacyjnych należy dołączyć do wniosku o ustalenie kapitału początkowego. W 2004 r. utworzone zostało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Milanówku, w województwie mazowieckim - adres: 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. Pocz.164; adres internetowy: http://www.milanowek.ap.gov.pl.
Archiwum to przyjmuje dokumentację osobową i płacową od: pracodawców, których postawiono w stan likwidacji lub wobec których ogłoszono upadłość; przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji, jeżeli przedsiębiorca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, albo cofnięto przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lub zakazano mu wykonywania takiej działalności, w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy niemożności zapewnienia środków na koszty dalszego przechowywania dokumentacji. Archiwum to obejmuje swoim zasięgiem działania obszar całej Polski. Na podstawie posiadanych zbiorów, archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.
Dla osób, które posiadają okresy służby w wojsku, w tym także służby zawodowej, zostało utworzone Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie - adres: 00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 124 oraz Archiwum Wojsk Lądowych.

 

 

Wirtualny spacer po Ostrowcu Świętokrzyskim